المراجع

 • Adams, Henry E., et al., (1996): Is Homophobia Associated with Homosexual Arousal? Journal of Abnormal Psychology, vol. 105, no. 3, p. 440.
 • Adams, Richard N., (1991): Social Evolution and Social Reproduction, New Literary History, vol. 22, no. 4, p. 857–876.
 • Adler, Freda (1983): Nations not Obsessed with Crime. Littleton, Colorado: Fred B. Rothman & Co.
 • Adorno, T. W.; Frenkel-Brunswik, E.; Levinson, D. J.; Sanford, R. N., (1950): The Authoritarian Personality, New York: Harper and Brothers.
 • Ager, Lynn Price (1977): The Reflection of Cultural Values in Eskimo Children’s Games, in Lancy, David F.; Tindall, B. A. (eds.): The Study of Play: Problems and Prospects, New York: Leisure Press, pp. 92–98.
 • Aldrich, Howard E. (1979): Organizations and Environments, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Allen, G., et al. (1992): Twinning and the r/k Reproductive Strategy: A Critique of Rushton’s Theory, Acta Geneticae Medicae et Gemellogiae, vol. 41, no. 1, p. 73.
 • Allison, Paul D. (1992): Cultural Relatedness Under Oblique and Horizontal Transmission Rules. Ethology and Sociobiology, vol. 13, no. 3, p. 153–169.
 • Almeida, José-maria G, Jr.; et al (1984): Commentary on Charles J. Lumsden and Edward O. Wilson (1982) Précis of Genes, Mind, and Culture, The Behavioral and Brain Sciences, vol. 7, no. 4, pp. 738–744.
 • American Civil Liberties Union (1991 a): Artistic Freedom, Briefing Paper, New York.
 • American Civil Liberties Union (1991 b): Arts Censorship Project Newsletter, vol. 1, no. 1, New York.
 • Anderson, Connie M. (1989): The Spread of Exclusive Mating in a Chacma Baboon Population, American Journal of Physical Anthropology, vol. 78, no. 3, p. 355.
 • Aoki, Kenichi; Shida, Mitsuo; Shigesada, Nanako (1996): Travelling Wave Solutions for the Spread of Farmers into a Region Occupied by Hunter-Gatherers, Theoretical Population Biology, vol. 50, no. 1, p. 1.
 • Arens, William (1978): Games Societies Play, New Scientist, vol. 78, no. 1108, p. 836–838.
 • Arens, W. (1979): The Man-Eating Myth: Anthropology and Anthropophagy, New York: Oxford University Press.
 • Ariel, Shlomo; Sever, Irene (1980): Play in the Desert and Play in the Town: On Play Activities of Bedouin Arab Children,, in: Schwartzman, Helen B. (ed): Play and Culture, New York: Leisure Press, pp. 164–175.
 • Ariès, Philippe (1960): L’enfant et la vie familiale sous I’Ancien Régime, Paris: Editions Plon, English translation: Centuries of childhood, Harmondsworth: Penguin Books, 1973.
 • Bäck, Thomas; Hammel, Ulrich, Schwefel, Hans-Paul (1997): Evolutionary Computation: Comments on the History and Current State, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 1, no. 1, pp. 3–17.
 • Badinter, Elisabeth (1980): I’amour en plus: Histoire de I’amour maternel (XVII–XX siècle), Paris: Flammarion, English translation: Mother love: myth and reality: motherhood in modern history, New York: Macmillan, 1981.
 • Bagdikian, Ben H. (1983): The Media Monopoly, Boston: Beacon Press.
 • Bagehot, Walter (1867): The Pre-Economic Age, The Fortnightly, Nov. 1, Reprinted in Bagehot (1872) and (1974) with the title The Preliminary Age.
 • Bagehot, Walter (1868): The Age of Conflict, The Fortnightly, Apr. 1, Reprinted in Bagehot (1872) and (1974) with the title The Use of Conflict.
 • Bagehot, Walter (1869): Nation-Making, The Fortnightly, Jul. 1, Reprinted in Bagehot (1872) and (1974).
 • Bagehot, Walter (1871): Nation-Making, The Fortnightly, Dec. 1, Reprinted in Bagehot (1872) and (1974) with the title Nation-Making (continued).
 • Bagehot, Walter (1872): Physics and Politics, London: Henry S. King.
 • Bagehot, Walter (1974): The Collected Works of Walter Bagehot edited by Norman St. John-Stevas, Volume VII. London: The Economist.
 • Bajema Carl Jay (1972): Transmission of Information about the Environment in the Human Species: A Cybernetic View of Genetic and Cultural Evolution, Social Biology, vol. 19, no. 3, pp. 224–226.
 • Ball, John A. (1984): Memes as Replicators, Ethology and Sociobiology, vol. 5, no. 3. p 145.
 • Bannister, Robert C. (1979): Social Darwinism, Science and Myth in Anglo-American Social Thought, Philadelphia: Temple University Press.
 • Barker-Benfield, Ben (1972): The Spermatic Economy: A Nineteenth-Century View of Sexuality, Feminist Studies, vol. 1, no. 1.
 • Barkow, Jerome H. (1989): The Elastic between Genes and Culture, Ethology and Sociobiology, vol. 10, no. 1–3, p. 111.
 • Barkow, Jerome H.; Cosmides, Leda; Tooby, John (eds.) (1992): The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, New York: Oxford University Press.
 • Beckett, Katherine (1994): Setting the Public Agenda: “Street Crime” and Drug Use in American Politics, Social Problems, vol. 41, no. 3, p. 425.
 • Bekoff, Marc (1976): Animal Play: Problems and Perspectives, in: Bateson, P.P.G.; Klopfer, P. H. (eds.): Perspectives in Ethology, vol. 2. New York: Plenum, pp. 165–188.
 • Ben-Yehuda, Nachman (1980): The European Witch Craze of the 14th to 17th Centuries: A Sociologist’s Perspective, American Journal of Sociology, vol. 86, no. 1, pp. 1–31.
 • Ben-Yehuda, Nachman (1990): The Politics and Morality of Deviance: Moral Panics, Drug Abuse, Deviant Science, and Reversed Stigmatization, Albany: State University of New York Press.
 • Benzon, William (1996): Culture as an Evolutionary Arena, Journal of Social and Evolutionary Systems, vol. 19, no. 4, p. 321.
 • Bergesen, Albert J. (1977): Political Witch Hunts: The Sacred and the Subversive in Cross-National Perspective, American Sociological Review, vol. 42, pp. 220–233.
 • Bergesen, Albert J. (1978): A Durkheimian Theory of “Witch-Hunts” with the Chinese Cultural Revolution of 1966–1969 as an Example, Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 17, no. 1, pp. 19–29.
 • Bergesen, Albert J. (1979): Spirituals, Jäzz, Blues, and Soul Music: The Role of Elaborated and Restricted Codes in the Maintenance of Social Solidarity, in: Robert Wuthnow (ed.): The Religious Dimension: New Directions in Quantitative Research, New York: Academic Press, pp. 333–350.
 • Bergesen, Albert J. (1984): The Semantic Equation: A Theory of the Social Origins of Art Styles, Sociological Theory, no. 2, pp. 187–221.
 • Berghe, Pierre L. van den (1990): Why Most Sociologists Don’t (and Won’t) Think Evolutionarily, Sociological Forum, vol. 5. no. 2, pp. 173–185.
 • Bernstein, Basil (1975): Class, Codes and Control, New York: Schocken.
 • Best, Joel (1990): Threatened Children: Rhetoric and Concern about Child-Victims, University of Chicago Press.
 • Betts, John Richards (1953): Sport in Comparative Perspective, Mississippi Valley Historical Review, vol. 40, pp. 231–256, Reprinted in: Loy, John W. Jr.; Kenyon, Gerald S. (eds.): Sport, culture and society, Toronto: Macmillan, 1969. pp. 145–166 .
 • Billings, Dorothy K. (1987): Expressive style and culture: Individualism and group orientation contrasted, Language in Society, vol. 16, no. 4, pp. 475–497.
 • Bixler, Ray H. (1983): The Multiple Meanings of “Incest”, Journal of Sex Research, vol. 19, p. 197.
 • Blumer, Herbert (1969): Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection, Sociological Quarterly, vol. 10, no. 3, pp. 275–291.
 • Blute, Marion (1987): Biologists on Sociocultural Evolution: A Critical Analysis, Sociological Theory vol. 5, no. 2, p. 185.
 • Blüher, Hans (1920): Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft, Jeno Diederichs.
 • Boas, Franz (1898): The Mythology of the Bella Coola Indians, Publications of the Jesup North Pacific Expedition, 1.
 • Bock, Kenneth E. (1963): Evolution, Function, and Change, American Sociological Review, vol. 28 no. 2, pp. 229–237.
 • Boehm, Christopher (1978): Rational Preselection from Hamadryas to Homo Sapiens: The Place of Decisions in Adaptive Process, American Anthropologist, vol. 80, no. 2, pp. 265–296.
 • Bonner, John Tyler (1980): The Evolution of Culture in Animals, New Jersey: Princeton University Press.
 • Boorman. S. A.; Levitt, P. R. (1980): The Genetics of Altruism, New York: Academic Press.
 • Boswell, John (1980): Christianity, Social Tolerance and Homosexuality, University of Chicago Press.
 • Boulton, Michael J.; Smith, Peter K. (1992): The Social Nature of Play Fighting and Play Chasing: Mechanisms and Strategies Underlying Cooperation and Compromise, in Barkow, Jerome H.; Cosmides, Leda; Tooby, John (eds.): The Adapted Mind, Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, New York: Oxford University Press, pp. 429–444.
 • Bourdieu, Pierre (1978): Sport and Social Class, Social Science Information, vol. 17, no. 6, pp. 819–840.
 • Bourdieu, Pierre (1979): La distinction: Critique sociale du jugement, Paris: Editions de Minuit, English translation: Distinction, A Social Critique of the Judgement of taste London: Routledge & Kegan Paul, 1984.
 • Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude (1970): La reproduction, Paris: Minuit, English translation: Reproduction In Education, Society and Culture, London: Sage 1977.
 • Boyce, Mark S. (1984): Restitution of r− and K-Selection as a Model of Density-dependent Natural Selection, Annual Review of Ecology and Systematics, vol. 15, p. 427.
 • Boyd, Robert; Richerson, Peter J. (1976): A simple dual inheritance model of the conflict between social and biological evolution, Zygon, vol. 11, no. 3, p. 254.
 • Boyd, Robert; Richerson, Peter J. (1978): A dual inheritance model of the human evolutionary process I: basic postulates and a simple model, Journal of Social and Biological Structure, vol. 1, no. 2, p. 127.
 • Boyd, Robert; Richerson, Peter J. (1982): Cultural Transmission and the Evolution of Cooperative Behavior, Human Ecology, vol. 10, no. 3, p. 325.
 • Boyd, Robert; Richerson, Peter J. (1985): Culture and the Evolutionary Process, Chicago: University of Chicago Press.
 • Brednich, Rolf Wilhelm (1993): Das Huhn mit dem Gipsbein: Neueste sagenhafte Geschichten von heute. München: Verlag C. H. Beck.
 • Brodie, Richard (1996): Virus of the Mind: The new Science of the Meme, Seattle: Integral Press.
 • Brohm, Jean-Marie (1976): Sociologie politique du sport, Paris: Jean-Pierre Delarge.
 • Bromley, David G. (1991): The Satanic Cult Scare, Sociéty, vol. 28, no. 4, pp. 55–66.
 • Brown. Donald E. (1991): Human Universals, Philadelphia: Temple University Press.
 • Brownstein, Henry H. (1991): The Media and the Construction of Random Drug Violence, Social Justice, vol. 18, no. 4, p. 85.
 • Brunetière, Ferdinand (1890): L’Êvolution des Genres dans I’Histoire de la Littérature, Tome I., Paris: Librairie Hachette (See note 2, p. 20).
 • Bullough, Vern L. (1974): Heresy, Witchcraft, and Sexuality, Journal of Homosexuality, vol. 1, no. 2, pp. 183–201.
 • Burnham, John C. (1973): The Progressive Era Revolution in American Attitudes toward Sex, The Journal of American History, vol. 59. no 4. pp. 885–908.
 • Burns, Tom R.; Dietz. Thomas (1992): Cultural Evolution: Social Rule Systems, Selection and Human Agency, International Sociology, vol. 7. no. 3. pp. 259–283.
 • Busse, Curt D. (1985): Paternity Recognition in Multi-male Primate Groups, American Zoologist, vol. 25, no 3, p. 873.
 • Byrne. R. W.; Whiten, A.; Henzi, S. P (1987): One-Male Groups and Intergroup interactions of Mountain Baboons, International Journal of Primatology, vol. 8, no. 6. p. 615.
 • Byrne, R. W.; Whiten, A.; Henzi, S. P. (1989): Social Relationships of Mountain Baboons: Leadership and Affiliation in a Non-Female-Bonded Monkey, American Journal of Primatology, vol. 18, no. 3, p. 191.
 • Caillois, Roger (1955): The Structure and Classification of Games, Diogenes, vol. 12, pp. 62–75, Reprinted in: Loy, John W. Jr.; Kenyon, Gerald S. (eds.): Sport, culture end society, Toronto: Macmillan, 1969, pp. 44–55.
 • Calhoun, Donald W. (1987): Sport, Culture, and Personality, Champaign, Illinois: Human Kinetics Publishers, Second edition.
 • Campbell, Donald T. (1965): Variation and Selective Retention in Socio-Cultural Evolution, in: Barringer, Herbert R.; Blanksten, George I.; and Mack, Raymond W. (eds.): Social Change in Developing Areas: A Reinterpretation of Evolutionary Theory, Cambridge, Massachusetts: Schenkman.
 • Campbell, Donald T. (1974): Evolutionary Epistemology, in: Schilpp, P. A. (ed.): The Philosophy of Karl Popper, La Salle, III.: Open Court (The library of living philosophers, vol. 14), book 1, pp. 413–463, Reprinted in: Plotkin, H. C. (ed.): Learning, Development, and Culture: Essays in Evolutionary Epistemology, Chichester: John Wiley & Sons, 1982.
 • Campbell. Donald T. (1975): On the Conflicts between Biological and Social Evolution and between Psychology and Moral Tradition, American Psychologist, vol. 30 (december) p. 1103.
 • Campbell, Donald T. (1990): Epistemological Roles for Selection Theory, in: Rescher, N. (ed.): Evolution, Cognition, and Realism, Lanham, MD: University Press of America, pp. 1–19.
 • Campbell. Donald T. (1991): A Naturalistic Theory of Archaic Moral Orders, Zygon. vol 26, no. 1, pp. 91–114.
 • Carneiro, Robert L. (1970): A Theory of the Origin of the State, Science, vol. 169, no. 3947, pp. 733–169.
 • Carneiro, Robert L. (1985): Comments, in: Rindos, David: Darwinian Selection, Symbolic Variation, and the Evolution of Culture, Current Anthropology, vol. 26, no. 1, pp. 65–87.
 • Carneiro, Robert L. (1991): The Nature of the Chiefdom as Revealed by Evidence from the Cauca Valley of Colombia, in: Rambo, A. Terry, Gillogly, Kathleen (eds.): Profiles in Cultural Evolution: Papers from a Conference in Honor of Elman R., Service, Ann Arbor, Michigan: Museum of Anthropology (Anthropological Papers, no. 85), pp. 167–190.
 • Caro. T. M. (1988): Adaptive Significance of Play: Are We Getting Closer? Trends in Ecology and Evolution, vol. 3, no. 2, pp. 50–54.
 • Carter, John Marshall; Krüger, Arnd, (eds.) (1990): Ritual and Record: Sports Records and Quantification in Pre-Modern Societies, New York: Greenwood.
 • Cattell, Raymond B. (1972): A New Morality from Science: Beyondism, New York Pergamon.
 • Cavalli-Sforza, L. L. (1971): Similarities and dissimilarities of sociocultural and biological evolution, in: Hodson, F. R.; Kendall, D. G.; Tautu, P. (eds.): Mathematics in the Archaeological and Historical Sciences, Proc, Anglo-Romanian Conf., Mamaia 1970. Edinburg University Press.
 • Cavalli-Sforza, L. L.; Feldman, M. W. (1973): Models for Cultural Inheritance, I: Group Mean and within Group Variation, Theoretical Population Biology, vol. 4, p. 42.
 • Cavalli-Sforza, L. L.; Feldman, M. W (1981): Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach, New Jersey: Princeton University Press.
 • Chermak, Steven M. (1995): Victims in the News: Crime and the American News Media, Boulder: Westview Press.
 • Chibnall, Steve (1977): Law-and-Order News: An Analysis of Crime Reporting in the British Press, London: Tavistock.
 • Childe, V. Gordon (1936): Man Makes Himself, London: Watts & Co.
 • Childe. V. Gordon (1951): Social Evolution, London: Watts & Co.
 • Cirino, Robert (1973): Bias through selection and omission: automobile safety, smoking, in: Cohen, S.; Young, J. (eds.): The manufacture of news: a reader, Beverly Hills: Sage.
 • Clark, Clifford E., Jr. (1976): Domestic Architecture as an Index to Social History: The Romantic Revival and the Cult of Domesticity in America, 1840–1870, Journal of Interdisciplinary History, vol. 7, no. 1, pp. 33–56.
 • Cloak, F. T. (1968): Is a Cultural Ethology Possible? Research Previews, vol. 15, no. 1, pp. 37–47.
 • Cloak, F. T. (1975): Is a Cultural Ethology Possible? Human Ecology, vol. 3, no. 3, pp. 161–182.
 • Cloninger, C. Robert; Yokoyama, Shozo (1981): The Channeling of Social Behavior, Science, vol. 213, no. 4509, pp. 749–751.
 • Coe, Kathryn (1992): Art: The Replicable Unit: An Inquiry into the Possible Origin of Art as a Social Behavior, Journal of Social and Evolutionary Systems, vol. 15, no. 2, pp. 217–234.
 • Cohen, Stanley (1972): Folk Devils and Moral Panics, London: MacGibbon & Kee.
 • Cohen, Yehudi A. (1974): Culture as Adaptation, In: Cohen, Y. A. (ed.): Man In Adaptation: The Cultural Present, Chicago: Aldine, second edition.
 • Cominos, Peter (1972): Innocent Femina Sensualis in unconscious conflict, in: Vicinus, Martha (ed.): Suffer and be still, Women in the Victorian Age, London.
 • Corśaro, William A.; Tomlinson, G. (1980): Spontaneous Play and Social Learning in the Nursery School, in: Schwartzman, Helen B. (ed.): Play and Culture, New York: Leisure Press.
 • Cosgrove, Stuart (1984): The Zoot-Suit and Style Warfare, History Workshop, vol. 18, pp. 77–91.
 • Cott, Nancy F. (1978): Passionlessness: An Interpretation of Victorian Sexual Ideology, 1790–1850, Signs, vol. 4, no. 2, pp. 219–236.
 • Cottle, Thomas J. (1966): Social Class and Social Dancing, Sociological Quarterly, vol. 7, no. 2. pp. 179–196.
 • Crandon, Garth (1992): The Police and the Media: Information Management and the Construction of Crime News, Bradford: Horton.
 • Cunningham, Michael R.; Barbee, Anita P. (1991): Differential K-selection versus Ecological Determinants of Race Differences in Sexual Behavior, Journal of Research in Personality, vol. 25. no. 2, pp. 205–217.
 • Cziko, Gary (1995): Without Miracles: Universal Selection Theory and the Second Darwinian Revolution, Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 • Daly, Martin (1982): Some Caveats about Cultural Transmission Models, Human Ecology, vol. 10, no. 3, p. 401.
 • Dansky, Jeffrey L; Silverman, Irwin W. (1973): Effects of Play on Associative Fluency in Preschool-Aged Children, Developmental Psychology, vol. 9. no. 1, pp. 38–43.
 • Darwin, Charles (1859): On the origin of Species by Means of Natural Selection, London: John Murray.
 • Darwin, Charles (1869): On the Origin of Species by Means of Natural Selection; Fifth Edition, with Additions and Corrections, London: John Murray.
 • Darwin, Charles (1871): The Descent of Man, and Selection in relation to Sex, London: John Murray.
 • Dawkins, Richard (1976): The Selfish Gene, Oxford University Press.
 • Dawkins, Richard (1993): Viruses of the Mind, in: Dahlbom, Bo (ed.): Dennett and his Critics: Demystifying Mind, Oxford. Blackwell 1993.
 • Degler, Carl N. (1974): What ought to be and what was: Women’s Sexuality in the Nineteenth Century, The American Historical Review, vol. 79, nr. 5, pp. 1467–1490.
 • Delaporte, Yves (1980): Le signe vestimentaire. L’Homme, vol. 20, no. 3, pp. 109–142.
 • Delaporte, Yves (1982): Teddies, Rockers, Punks et Cie: Quelques codes vestimentaires urbains. L’Homme. vol. 22, no. 4, pp. 24–49.
 • Delhaye, Christine (1991): Mode in de laatmoderne consumptiecultuur: Balancerend tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ vormen van sociale ongelijkheid, Tijdschrift voor Sociologie, vol. 12, no. 3/4, pp. 541–562.
 • Dennen, Johan M. G. van der (1987): Ethnocentrism and In-group/Out-group Differentiation, A Review and Interpretation of the Literature, in: Reynolds, V.; Falger, V. & Vine, I. (eds.): The Sociobiology of Ethnocentrism, London: Croom Helm, pp. 1–47.
 • Dennett, Daniel C. (1990): Memes and the Exploitation of Imagination, Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 48, no. 2, pp. 127–135.
 • Dennett. Daniel C. (1995): Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life, London: Penguin Press.
 • Devleeschouwer, Robert (1977): Costume et société, Revue de I’institut de Sociologie, vol. 50, no. 2, pp. 167–184.
 • Diamond, Jared (1986): Animal art: Variation in bower decorating style among male bowerbirds Amblyornis inornatus, Proceedings of the National Academy of Science of the USA, vol. 83, no. 9, pp. 3042–3046.
 • DiMaggio, Paul (1987): Classification in Art, American Sociological Review, vol. 52, pp. 440–455.
 • Dissanayake, Ellen (1984): Does art have selective value? Empirical Studies of the Arts, vol. 2, no. 1, pp. 35–49.
 • Dore, Ronald Philip (1961): Function and Cause, American Sociological Review, vol. 26, no. 6, pp. 843–853.
 • Doty, Richard M.; Peterson, Bill E.; Winter, David G. (1991): Threat and Authoritarianism in the United States, 1978–1987, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 61, no. 4, pp. 629–640.
 • Douglas, Jack D. (1977): Shame and Deceit in Creative Deviance, in: Sagarin. Edward (ed.): Deviance and Social Change, Beverly Hills, CA: Sage (Sage Annual Reviews of Studies in Deviance, vol. 1), p. 59–86.
 • Douglas, Mary (1966): Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo, London: Routledge.
 • Douglas, Mary (ed.) (1970): Witchcraft Confessions & Accusations, London: Tavistock.
 • Douglas, Mary (1982): Population control in primitive groups, In: Douglas, Mary: In the active voice, London: Routledge & Kegan Paul, p. 135–147. (Orig. 1966).
 • Duckitt, John (1992): Threat and Authoritarianism: Another Look, Journal of Social Psychology, vol. 132, no. 5, pp. 697-698.
 • Dundes, Alan (1971): On the Psychology of Legend, in: Hand, Wayland D. (ed): American Folk Legend: A Symposium. pp. 21–36.
 • Dunn, Frederick L. (1970): Cultural Evolution in the Late Pleistocene and Holocene of Southeast Asia, American Anthropologist, vol. 72, no. 5, pp. 1041–1054.
 • Durham, William H. (1976): The Adaptive Significance of Cultural Behavior, Human Ecology, vol. 4, no. 2, p. 89.
 • Durham, William H. (1979): Toward a Coevolutionary Theory of Human Biology and Culture, in: Chagnon, N. A.; Irons, W. (eds.): Evolutionary Biology and Human Social Behavior: An Anthropological Perspective, Massachusetts: Duxbury Press.
 • Durham, William H. (1982): Interactions of Genetic and Cultural Evolution: Models and Examples, Human Ecology, vol. 10, no. 3, p. 289.
 • Durham, William H. (1991): Coevolution: Genes, Culture, and Human Diversity, California: Stanford University Press.
 • Durkheim, Emile (1897): Le Suicide, Paris: Alcan, English translation: Suicide: A study in sociology, Glencoe: Free Press 1951.
 • Durkheim, Emile (1915): The Elementary Forms of the Religious Life, London: George Allen & Unwin (orig. 1912).
 • Duthie, J. H. (1980): Athletics: The ritual of a technological society? in: Schwartzman, Helen B. (ed.): Play and Culture, New York: Leisure Press, pp. 91–97.
 • Eberle, Paul; Eberle, Shirley (1986): The Politics of Child Abuse, Secaucus, NJ: Lyle Stuart.
 • Eder, Klaus (1976): Die Entstehung staatlich organisierter Gesellschaften: Ein Beitrag zu einer Theorie sozialer Evolution, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 • Ehn, Billy; Löfgren, Orvar (1982): Kulturanalys: Ett etnologiskt perspektiv, Lund: Liber Förlag.
 • Eibl-Eibesfeldt, Irenäus (1971): Love and Hate: On the natural history of basic behaviour patterns, London: Methuen & Co; New York: Holt, Rinehart & Winston, Original: Liebe und Hass: Zur Naturgeschichte elementarer Verhaltensweisen. München: Piper, 1970.
 • Eibl-Eibesfeldt, Irenäus (1989): Human Ethology, New York: Aldine de Gruyter, Original: Die Biologie des menschlichen Verhaltens, München: Piper 1984.
 • Eichberg, Henning (1973): Der Weg des Sports in die industrielle Zivilisation, Baden-Baden: Nomos.
 • Eichberg, Henning (1986): Die Veränderung des Sports ist gesellschaftlich, Münster: Lit Verlag.
 • Eliade, Mircea (1976): Histoire des croyances et des idées religieuses, vol. 1–4, Paris: Payot, English translation: A History of Religious Ideas, University of Chicago press, 1978.
 • Elias, Norbert (1982): The Civilizing Process: State Formation and Civilization, vol. 2, Oxford: Blackwell (Orig. 1939).
 • Elias, Robert (1993): Victims Still: The Political Manipulation of Crime Victims, Newbury Park, California: SAGE.
 • Ellis. Lee (1987): Criminal behavior and r/k selection: An extension of gene-based evolutionary theory, Deviant Behavior, vol. 8, p. 149.
 • Emerson, Alfred E. (1956): Homeostasis and Comparison of Systems, in: Roy R. Grinker (ed.): Toward a Unified Theory of Human Behavior, USA: Basic Books.
 • Emerson, Alfred E. (1965): Human Cultural Evolution and its Relation to Organic Evolution of Insect Societies, in: Barringer, H. R., et al (eds.): Social Change in Developing Areas, Cambridge, Massachusetts: Schenkman. p. 50–67.
 • Entman, Robert M. (1993): Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, Journal of Communication, vol. 43, no. 4, p. 51.
 • Erchak, Gerald M.; Rosenfeld, Richard (1989): Learning Disabilities, Dyslexia, and the Medicalization of the Classroom, in: Best, Joel (ed.): Images of Issues: Typifying Contemporary Social Problems, New York: Aldine de Gruyter, pp. 79–97.
 • Ericson, Riched V.; Baranek, Patricia M.; Chan, Janet B. L. (1987): Visualizing Deviance: A Study of News Organization, University of Toronto Press.
 • Ericson, Riched V.; Baranek, Patricia M.; Chan, Janet B. L. (1989): Negotiation Control: A Study of News Sources, Milton Keynes: Open University Press.
 • Ericson, Riched V.; Baranek, Patricia M.; Chan, Janet B. L. (1991): Representing Order: Crime, Law, and Justice in the News Media, Buckingham: Open University Press.
 • Evans, Glen; Farberow, Norman L (1988): The Encyclopedia of Suicide, New York: Facts on File.
 • Fagen, Robert (1981): Animal Play Behavior, New York: Oxford University Press.
 • Fairbanks, Lynn A. (1990): Reciprocal benefits of allomothering for female vervet monkeys, Animal Behavior, vol. 40, no. 3, pp. 553–562.
 • Feitelson, Dina (1977): Cross-Cultural Studies of Representational Play, in: Tizard, Barbara; Harvey, David (eds.): Biology of Play, (Clinics in Developmental Medicine, vol. 62) London: William Heinemann, pp. 6–14.
 • Feitelson, Dina; Ross, Gail S. (1973): The Neglected Factor: Play, Human Development, vol. 16, no. 3, pp. 202–223.
 • Feldman, Marcus W.; Cavalli-Sforza, L. L., Peck, J. R. (1985): Gene-culture coevolution: Models for the evolution of altruism with cultural transmission, Proceedings of the National Academy of Science of the USA, vol. 82, no. 17, pp. 5814–5818.
 • Findlay, C. Scott (1990): Fundamental Theorem of Natural Selection in Biocultural Populations, Theoretical Population Biology, vol. 38, no. 3, pp. 367–384.
 • Findlay, C. Scott (1992): Phenotypic Evolution Under Gene-Culture Transmission in Structured Populations, Journal of Theoretical Biology, vol. 156, no. 3, pp. 387–400.
 • Findlay, C. Scott; Lumsden, C. J.; Hansell, Roger I. C. (1989a): Behavioral evolution and biocultural games: Vertical cultural transmission, Proceedings of the National Academy of Science of the USA, vol. 86, no. 2, pp. 568–572.
 • Findlay, C. Scott; Lumsden, C. J.; Hansell, Roger I. C. (1989b): Behavioral Evolution and Biocultural Games: Oblique and Horizontal Cultural Transmission, Journal of Theoretical Biology, vol. 137, no. 3, pp. 245–269.
 • Fink. Edward L.; Robinson, John P.; Dowden, Sue (1985); The Structure of Music Preference and Attendance, Communication Research, vol. 12, no. 3, pp. 301–318.
 • Fischer, J. L (1961): Art Styles as Cultural Cognitive Maps, American Anthropologist, vol. 63, no. 1, p. 79–93.
 • Fisher, James; Hinde. Robert A. (1949): The opening of milk bottles by birds. British Birds, vol. 42, no. 11, pp. 347–357.
 • Fisher, James; Hinde, Robert A. (1951): Further observations on the opening of milk bottles by birds, British Birds, vol. 44, no. 12, pp. 393–396.
 • Flinn, Mark V.; Alexander, Richard D. (1982): Cultural Theory: The Developing Synthesis from Biology, Human Ecology, vol. 10, no. 3, p. 383.
 • Florini, Ann (1996): The Evolution of International Norms, International Studies Quarterly, vol. 40, pp. 363–389.
 • Fog, Agner (1992): Paraphilias and Therapy, Nordisk Sexologi, vol. 10, no. 4, pp. 236–242.
 • Fog, Agner (1997): Cultural r/k Selection, Journal of memetics, vol. 1, no. 1. http://www.cpm.mmu ac.uk/jom-emit/1997/vol1/fog_a.htm.
 • Foucault, Michel (1976): Histoire de la sexualité, 1: La volonté de savoir, Paris: Gallimard, English translation: The History of Sexuality, vol. 1: An Introduction, New York: Vintage Books, 1978.
 • Foucault, Michel (1980): Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977, Edited by Colin Gordon, Brighton: Harvester Press.
 • Freud, Sigmund (1905): Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, English translation: On sexuality: Three essays on the theory of sexuality and other works, Harmondsworth: Penguin, 1983.
 • Freud, Sigmund (1913): Totem und Tabu, English translation in: The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, vol. XIII. London: Hogarth Press, 1975.
 • Freud, Sigmund (1948): Das Unbehagen in der Kultur, Vaduz: Verlagsanstalt Kultur und Politik, English translation: Civilization and its discontents, New York: Norton. 1962.
 • Gans, Herbert J. (1980): Deciding What’s News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek, and Time, New York: Vintage Books.
 • Gardner, R. A.; Gardner, B. T.; Chiarelli, B.; Plooij, F. X. (eds.:) (1994): The Ethological Roots of Culture, (NATO ASI Series D, vol. 73) Dordrecht: Kluwer.
 • Garvey, Catherine (1977): Play with Language, in: Tizard, Barbara; Harvey, David (eds.): Biology of Play (Clinics in Developmental Medicine, vol. 62) London: William Heinemann, pp. 74–99.
 • Gaunt, Philip (1990): Choosing the News: The Profit Factor in News Selection, New York: Greenwood Press.
 • Gerard, R. W.; Kluckhohn, C.; Rapoport, A. (1956): Biological and Cultural Evolution: Some Analogies and Explorations, Behavioral Science, vol. 1, pp. 6–34.
 • Gerbner, G.; Gross. L.; Morgan, M.; Signorielli, N. (1980): The “Mainstreaming” of America: Violence Profile No. 11, Journal of Communication, vol. 30, no. 3, pp. 10–29.
 • Gill, Sam D (1982): Beyond “the primitive”: The religions of nonliterate peoples, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Goethals, George W. (1978): Factors Affecting Permissive and Nonpermissive Rules Regarding Premarital Sex, in: James M. Henslin and Edward Sagarin (eds.): The Sociology of Sex, Revised edition, New York: Schocken Books, pp. 41–58.
 • Golomb, Claire; Cornelius, Cheryl Brandt (1977): Symbolic Play and Its Cognitive Significance, Developmental Psychology, vol. 13, no. 3, pp. 246–252.
 • Goodenough, Oliver R.; Dawkins, Richard (1994): The “St Jude” mind virus, Nature, vol. 372, no. 230.
 • Goodyear-Smith, Felicity (1993): First do no Harm: The Sexual Abuse Industry, Auckland: Benton-Guy Publishing.
 • Gould. James L; Marler, Peter (1987): Learning by Instinct, Scientific American, vol. 256, no. 1, pp. 62–73.
 • Gould, Lisa (1992): Alloparental Care in Free-Ranging Lemur Catta at Berenty Reserve, Madagascar, Folia Primatologica, vol. 58, no. 2, pp. 72–83.
 • Grabar, Oleg (1978): The Architecture of Power: Palaces, Citadels and Fortifications, in: Michell, George (ed.): Architecture of the Islamic World: Its History and Social Meaning, London: Thames and Hudson, pp. 48–79.
 • Graber. Doris A. (1980): Crime News and The Public, New York: Praeger.
 • Graber, Robert Bates (1995): A Scientific Model of Social and Cultural Evolution, Kirksville, Missouri: Thomas Jefferson University Press.
 • Gray, Herman (1989): Popular Music as a Social Problem: A Social History of Claims Against Popular Music, in: Best, Joel (ed.): Images of Issues: Typifying Contemporary Social Problems, New York: Aldine de Gruyter, pp. 143–158.
 • Greenberg, Joseph H. (1959): Language and Evolution, in: Betty Meggers (ed.), Evolution and Culture: A Centennial Appraisal, Washington (Reprinted in: Manners and Caplan 1968).
 • Groos, Karl (1896): Die Spiele der Thiere, Jena: Gustav Fischer.
 • Groos, Karl (1899): Die Spiele der Menschen, Jena: Gustav Fischer, English translation: The play of man, New York: Appleton 1901.
 • Gross, Dave (1996): The Blue Star Meme: Applying Natural Selection Thinking to Urban Legends, World Wide Web: http//wwwlycaeum.org/drugs/other/tattoo/meme.html.
 • Gruneau, Richard (1983): Class, Sports, and Social Development, Amherst: University of Massachusetts Press.
 • Guglielmino, C. R.; Viganotti, C; Hewlett, B.; Cavalli-Sforza, L. L. (1995): Cultural variation in Africa: Role of mechanisms of transmission and adaptation, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, vol. 92, pp. 7585–7589.
 • Gurel, Lois M; Wilbur, June C; Gurel, Lee (1972): Personality Correlates of Adolescent Clothing Styles, Journal of Home Economics, vol. 64, no. 3, pp. 42–47.
 • Guttmann, Allen (1978): From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports, New York: Columbia University Press.
 • Haines. Valerie A., (1988): Is Spencer’s Theory an Evolutionary Theory? American Journal of Sociology, vol. 93, no. 5, pp. 1200–1223.
 • Hall, Barry G. (1990): Spontaneous Point Mutations that Occur more often when Advantageous than when Neutral, Genetics, vol. 126, no. 1, pp. 5–16.
 • Hallpike, C. R. (1985): Social and biological evolution, I: Darwinism and social evolution, Journal of Social and Biological Structures, vol. 8, no. 2, pp. 129–146.
 • Hamblin, Robert L.; Jacobsen. R. B.; Miller, J. L. L. (1973): A Mathematical Theory of Social Change, New York: Wiley & Sons.
 • Hanna, Judith Lynne (1979a): To Dance is Human: A Theory of Nonverbal Communication, Austin: University of Texas Press.
 • Hanna, Judith Lynne (1979b): Dance and Social Structure: The Ubakala of Nigeria, Journal of Communication, vol. 29, no. 4, pp. 184–191.
 • Hanna. Judith Lynne (1979c): Toward Semantic Analysis of Movement Behavior: Concepts and Problems, Semiotica, vol. 25. no. 1/2, pp. 77–110.
 • Hanna. Judith Lynne (1988): Dance, Sex and Gender: Signs of Identity, Dominance, Defiance, and Desire, Chicago University of Chicago Press.
 • Hanna. Judith Lynne (1989): African Dance Frame by Frame: Revelation of Sex Roles Through Distinctive Feature Analysis and Comments on Field Research, Film, and Notation, Journal of Black Studies, vol. 19, no. 4, pp. 422–441.
 • Harding, Thomas G. (1960): Adaptation and Stability, in: Marshal D. Sahlins and Elman R. Service (eds.): Evolution and Culture, Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Harlow, Harry F.; Harlow, Margaret K. (1969): Effects of Various Mother-Infant Relationships on Rhesus Monkey Behaviors, in: Foss, B. M. (ed.): Determinants of Infant Behaviour IV, London: Methuen, p. 15–36+130a.
 • Harpending, Henry (1980): Perspectives on the Theory of Social Evolution, in: Mielke, J. H.; Crawford, M. H (eds.): Current Developments in Anthropological Genetics, I: Theory and Methods, New York: Plenum.
 • Harré, Rom (1979): Social Being: A Theory for Social Psychology, Oxford: Basil Blackwell.
 • Harré, Rom (1981): The Evolutionary Analogy in Social Explanation, in: Jensen, U. J.; Harré, R (eds.): The Philosophy of Evolution, Brighton: Harvester, pp. 161–175.
 • Harris, Marvin (1969): The Rise of Anthropological Theory, London: Routledge & Kegan Paul.
 • Hauser, Arnold (1982): The Sociology of Art, London: Routledge & Kegan Paul. (Orig.: Soziologie der Kunst. München: C. H. Beck 1974).
 • Heinsohn, Gunnar; Knieper, Rolf; Steiger, Otto (1979): Menschenproduktion, Allgemeine Bevölkerungslehre der Neuzeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 • Herdt, Gilbert H. (ed.) (1984): Ritualized Homosexuality in Melanesia, Berkeley: University of California Press.
 • Herek, Gregory M. (1984): Beyond “Homophobia”: A Social Psychological Perspective on Attitudes toward Lesbian and Gay Men, Journal of Homosexuality, vol. 10, no. 1/2, pp. 1–21.
 • Herman, Edward S. (1991): Drug “Wars”: Appearance and Reality, Social Justice vol. 18, no. 4, p. 76.
 • Hersey, George (1988): The Lost Meaning of Classical Architecture: Speculations on Ornament from Vitruvius to Venturi, Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 • Hewes, Gordon W. (1973): Primate Communication and the Gestural Origin of Language, Current Anthropology vol. 14, no. 1-2, p. 5.
 • Hewes, Gordon W. (1974): The Place of Dance in the Evolution of Human Communication, in: Comstock, Tamara (ed): New Dimensions in Dance Research: Anthropology and Dance: The American Indian, The Proceedings of the Third Conference on Research in Dance, CORD Research Annual VI, New York: Committee on Research in Dance.
 • Heyes, C. M., Galef, B. G., Jr., (eds.) (1996): Social Learning in Animals: The Roots of Culture, San Diego: Academic Press.
 • Heyes, C. M., Plotkin, H. C. (1989): Replicators and Interactors in Cultural Evolution, in: Ruse, Michael (ed.): What the Philosophy of Biology Is: Essays dedicated to David Hull, Dordrecht: Kluwer, pp. 139–162.
 • Hietanen, Aki (1982): Sport and International Understanding: A Survey of the Structure and Trends of International Sports Cooperation, Current Research on Peace and Violence, vol. 5, no. 2-3, pp. 75–112.
 • Hill, J (1978): The origin of sociocultural evolution, Journal of Social and Biological Structures, vol. 1, no. 4, p. 377.
 • Hill, J. (1989): Concepts as units of cultural replication, Journal of Social and Biological Structures, vol. 12, no. 4, pp. 343–355.
 • Hinde, Robert A. (1987): Individuals, relationships and culture: Links between ethology and the social sciences, Cambridge University Press.
 • Hodgson, Geoffrey (1996): An Evolutionary Theory of Long-Term Economic Growth, International Studies Quarterly, vol. 40, pp. 391–410.
 • Hogg, Michael A.; Abrams, Dominic (1988): Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes, London: Routledge.
 • Holy Bible, New revised standard version, Oxford University Press 1989.
 • Howitt, Dennis (1982): The Mass Media and Social Problems, Oxford: Pergamon Press.
 • Huizinga, Johan (1938): Homo Ludens, Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & Zoon, English translation: Homo Ludens: A study, of the play element in culture, London: Temple Smith, 1970.
 • Hull, David L. (1982): The naked meme, in: Plotkin, H. C. (ed.): Learning, Development, and Culture: Essays in Evolutionary Epistemology, New York: John Wiley & Sons. pp. 273–327.
 • Hull, David L. (1988): Science as a Process: An Evolutionary Account of the Social and Conceptual Development of Science, Chicago: University of Chicago Press.
 • Hunter, James (1998): Interpreting the Satanic Legend, Journal of Religion and Health, vol. 37, no. 3, pp. 249–263.
 • Ibrahim, Hilmi (1976): Sport and Society: An Introduction to Sociology of Sport, Los Alamitos, California: Hwong.
 • Iyengar, Shanto (1991): Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues, University of Chicago Press.
 • Jarvie, I. C. (1987): The Sociology of the Pornography Debate, Philosophy of the Social Sciences, vol. 17, no. 2, pp. 257–275.
 • Jenkins, Philip (1992): Intimate Enemies: Moral Panics in Contemporary Great Britain, New York: Aldine de Gruyter.
 • Jones, Dalu (1978): The Elements of Decoration: Surface, Pattern and Light, in: Michell, George (ed.): Architecture of the Islamic World: Its History and Social Meaning, London: Thames and Hudson, pp. 144–175.
 • Jones, Greta (1980): Social Darwinism and English Thought, Sussex: Harvester.
 • Jorgenson, Dale O. (1975): Economic Threat and Authoritarianism in Television Programs: 1950–1974, Psychological Reports, vol. 37, no. 3, pp. 1153-1154.
 • Joseph, Nathan (1986): Uniforms and Nonuniforms: Communication Through Clothing, New York: Greenwood Press.
 • Jung, C. G. (1935): The Tavistock Lectures, 5 (Über Grundlagen der Analytischen Psychologie), in: The Collected Works of C. G. Jung, vol. 18, § 370. London: Routledge & Kegan Paul, 1977.
 • Jung, C. G. (1969): Symbols and the Interpretation of Dreams, in: The Collected Works of C. G. Jung, vol. 18, § 521 ff. London: Routledge & Kegan Paul, 1977.
 • Kaeppler, Adrienne L. (1972): Method and Theory in Analyzing Dance Structure with an Analysis of Tongan Dance, Ethnomusicology, vol. 16, no. 2, pp. 173–217.
 • Kaiser, Susan B. (1985): The Social Psychology of Clothing and Personal Adornment, New York: Macmillan.
 • Kaplan, David (1960): The Law of Cultural Dominance, in: Marshal D. Sahlins and Elman R. Service (eds.): Evolution and Culture, Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Kaplan, Stephen (1992): Environmental Preference in a Knowledge-Seeking, Knowledge-Using Organism, in: Barkow, Jerome H.; Cosmides, Leda; Tooby, John (eds.): The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, New York: Oxford University Press, pp. 581–598.
 • Kataev, S. L. (1987): Soderzhanie i intonatsiya molodezhnoy pesni, Sotsiologicheskie Issledovaniya, vol. 14, no. 1, pp. 77–80.
 • Katz, Elihu; Levin, Martin L.; Hamilton, Herbert (1963): Traditions of Research on the Diffusion of Innovation, American Sociological Review, vol. 28, no. 2, pp 237–252.
 • Kavolis, Vytautas (1968): Artistic Expression: A Sociological Analysis, Itacha, New York: Cornell University Press.
 • Kavolis, Vytautas (1972): History on Art’s Side: Social Dynamics in Artistic Efflorescences, Itacha, New York: Cornell University Press.
 • Kawai, Masao (1965): Newly-acquired Pre-cultural Behavior of the Natural Troop of Japanese Monkeys on Koshima Islet, Primates, vol. 6, no. 1, p. 1.
 • Keller, Albert Galloway (1916): Societal Evolution, New York: Macmillan.
 • Kelley, Dean M. (1978): Why Conservative Churches Are Still Growing, Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 17, no. 2, pp. 165–172.
 • Kempers, Bram (1987): Symboliek, monumentaliteit en abstractie: Het beeld van de staat en het beroep van kunstenaar na 1789, Sociologisch Tijdschrift, vol. 14, no. 1, pp. 3–61.
 • Kidd, Benjamin (1894): Social Evolution, London: Macmillan.
 • Kincheloe, Joe L. (1985): The use of music to engender emotion and control behavior in church, politics and school, Creative Child and Adult Quarterly, vol. 10, no. 3, pp. 187–196.
 • Kirch, Patrick V. (1980): The Archaeological Study of Adaptation: Theoretical and Methodological Issues, Advances in Archaeological Method and Theory, vol. 3, pp. 101–156 (Ed. by Michael B. Schiffer, New York: Academic Press).
 • Klintberg, Bengt af (1983): Modern Migratory Legends in Oral Tradition and Daily Papers, Arv Scandinavian Yearbook of Folklore 1981 vol. 37, pp. 153–160.
 • Klintberg, Bengt af (1984): Why are there so many modern legends about revenge? in: Smith, Paul (ed): Perspectives on comtemporary Legend, Proceedings of the conference on contemporary legend, Sheffield, July 1982, CECTAL Conference Papers Series No. 4, University of Sheffield. pp. 141–146.
 • Klintberg, Bengt af (1986): Råttan i Pizzan: Folksågner i vår tid, Stockholm: Norstedts Förlag (German translation: Die Ratte in der Pizza und andere moderne Sagen und Großstadtmythen, Kiel 1990).
 • Koertge, Noretta (1984): The Fallacy of Misplaced Precision, Journal of Homosexuality, vol. 10, no 3/4, p. 15.
 • Kopp, Manfred; Schmid, Michael (1981): Individuelles Handeln und strukturelle Selektion: Eine Rekonstruktion des Erklärungsprogramms von Robert K. Merton, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, vol. 33, no. 2, pp. 257–272.
 • Kozlowski, Jan; Janszur, Mariusz (1994): Density-dependent regulation of population number and life-history evolution: Optimization of age at maturity in a simple allocation model for annuals and biennials, Ecological Modelling, vol. 73, no. 1-2, p. 81.
 • Kroeber, A. L.; Parsons, T. (1958): The Concepts of Culture and of Social System, American Sociological Review, vol. 23, p. 582.
 • Kuhn, Thomas S. (1962): The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press.
 • Kummer, Hans (1968): Social Organization of Hamadryas Baboons: A Field Study (Bibliotheca Primatologica, No. 6) Basel: S. Karger.
 • Kummer, Hans (1971): Primate Societies: Group Techniques of Ecological Adaptation, Chicago: Aldine Atherton.
 • Kutchinsky, Berl (1985): Pornography and its Effects in Denmark and the United States: A rejoinder and beyond, Comparative Social Research, vol. 8, pp. 301–330.
 • Kutchinsky, Berl (1987): Den rene sjæl og den rene lyst: Træk af pornografiens historio gennem 300 år med særlig henblik på dansk lovgivning og retspraksis. Psyke og Logos, vol. 8, pp. 28–71.
 • Laland, Kevin N.; Kumm, Jochen; Feldman, Marcus W. (1995): Gene-Culture Coevolutionary Theory: A Test Case Current Anthropology, vol. 36, no. 1, pp. 131–156.
 • Lamarck, Jean-Baptiste de (1809): Philsophie zoologique, Paris: Dentu.
 • Lancaster, Jane B. (1971): Play-mothering: The Relations between Juvenile Femalos and Young Infants among Free-ranging Vervet Monkeys (Cercopithecus æthiops) Folia Primatologica, vol. 15, pp. 161–182.
 • Lancy, David F. (1977): The Play of Kpelle Children during Rapid Cultural Chango, In: Lancy, David F.; Tindall, B. A. (eds.): The Study of Play: Problems and Prospects, New York: Leisure Press, pp. 84–91.
 • Lang, Annie (1990): Involuntary Attention and Physiological Arousal Evoked by Structural Features and Emotional Content in TV Commercials, Communication Research, vol. 17, no. 3, p. 275.
 • Lanning, Kenneth V. (1992): Investigator’s Guide to Allegations of “Ritual” Child Abuse, National Center for the Analysis of Violent Crime, FBI, Academy, Quantico, Virginia.
 • Lemert, Edwin M. (1967): Human Deviance, Social Problems, and Social Control, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Lenski. Gerhard (1970): Human Societies: A Macrolevel Introduction to Sociology, New York: McGraw-Hill.
 • Lester, David (1989): Suicide from a Sociological Perspective, Springfield, Illinois: C. C. Thomas.
 • LeVine, Robert A.; Campbell, Donald T. (1972): Ethnocentrism: Theories of Conflict, Ethnic Attitudes, and Group Behavior, New York: John Wiley & Sons.
 • Lewellen, Ted C. (1979): Deviant Religion and Cultural Evolution: The Aymara Case, Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 18, no. 3, pp. 243–251.
 • Lewin, Roger (1981): Cultural Diversity Tied to Genetic Differences, Science, vol. 212, no. 4497, pp. 908–910.
 • Livingstone, Frank B. (1973): Did the Australopithecines Sing? Current Anthropology, vol. 14, no. 1-2, pp. 25–29.
 • Locke, Eric L. (1991): The Vance Decision: The Future of Subliminal Communication, Law and Psychology Review, vol. 15, pp. 375–394.
 • Lockhart, William B. (chairman) (1970): The Report of The Commission on Obscenity and Pornography, Washington D.C.: U.S. Government Printing Office.
 • Loftus, Elizabeth; Ketcham, Katherine (1994): The Myth of Repressed Memory, New York: St. Martin’s Press.
 • Lomax, Alan (1968): Folk Song Style and Culture, Washington D.C.: American Association for the Advancement of Science.
 • Lorenz, Konrad (1963): Das sogenannte Böse Zur Naturgeschichte der Aggression, Vienna: Dr. G. Borctha-Schoeler Verlag, English translation: On Aggression, London: Methuen & Co., 1966.
 • Lotto, David J. (1994): On witches and witch hunts: Ritual and satanic cult abuse, Journal of Psychohistory, vol. 21, no. 4. pp. 373–396.
 • Luhmann, Niklas (1984): Soziale Systeme: Grundnß einer allgememen Theorie, Frankfurt am Main: Suhrkamp (English translation: Social systems, Standford University Press, 1995).
 • Lull, James (1985): On the Communicative Properties of Music, Communication Research, vol. 12, no. 3, pp. 363–372.
 • Lumsden, Charles J. (1988): Psychological Development: Epigenetic Rules and Gene-Culture Coevolution, in: MacDonald, Kevin B. (ed.): Sociobiological Perspectives on Human Development. New York: Springer.
 • Lumsden, Charles J. (1989): Does Culture Need Genes? Ethology and Sociobiology, vol. 10, no. 1–3, pp. 11–28.
 • Lumsden, Charles J.; Wilson, Edward O. (1981): Genes, Mind, and Culture: The Coevolutionary Process, Cambridge: Harvard University Press.
 • Lumsden, Charles J.; Wilson, Edward O. (1985): The relation between biological and cultural evolution, Journal of Social and Biological Structure, vol. 8, no. 4, pp. 343–359.
 • Lumsden. C. J.; Wilson, E. O.; et. al (1982): Précis of Genes, Mind, and Culture, The Behavioral and Brain Sciences, vol. 5. no. 1, pp. 1–37.
 • Lüschen, Günther (1967): The Interdependence of Sport and Culture, International Review of Sport Sociology, vol. 2, pp. 127–139, Reprinted in: Loy, John W., Jr.; Kenyon, Gerald S.; McPherson, Barry D. (eds.): Sport. Culture and Society: A reader on the sociology of sport, Second and revised edition, Philadelphia: Lea & Fibiger 1981.
 • Lüschen. Günther (1969): Social stratification and social mobility among young sportsmen, in: Loy, John W. Jr.; Kenyon, Gerald S. (eds.): Sport, culture and society, Toronto: Macmillan, 1969, pp. 258–276.
 • Lüschen, Günther (1970): Introduction, in: Lüschen, Günther (ed.): The Cross-Cultural Analysis of Sport and Games, Champaign, Illinois: Stipes, pp. 6–13.
 • Lynch, Aaron (1996): Thought Contagion: How Belief Spreads Through Society, New York Basic Books.
 • Maddox, John; et al. (1984): Discussion: Genes, Mind and Culture, Zygon, vol. 19, no. 2, p. 213.
 • Maheu, René (1962): Sport and Culture, International Journal of Adult and Youth Education, vol. 14, pp. 169–178.
 • Malinowski, Bronislaw (1944): A scientific theory of culture, and other essays, Chapel Hill: University of North Carolina Press.
 • Malthus, Thomas Robert (1798): An Essay on the Principle of Population, or a View of its past and present Effects on Human Happiness, London.
 • Manners, Robert A; Kaplan, David (eds.) (1968): Theory in Anthropology: A Sourcebook, Chicago: Aldine.
 • Martindale, Colin (1986): On Hedonic Selection, Random Variation, and the Direction of Cultural Evolution, Current Anthropology, vol. 27, no. 1, p. 50.
 • Martindale, Colin (1990): Evolution of Ancient Art: Trends in the Style of Greek Vases and Egyptian Painting, Visual Arts Research, vol. 16, no. 1, pp. 31–47.
 • Mather, Kenneth (1964): Human Diversity, New York: The Free Press.
 • Mayo, D. G.; Gilinsky, N. L. (1987): Models of Group Selection, Philosophy of Science, vol. 54, p. 515.
 • Mayr, Ernst (1974): Behavior Programs and Evolutionary Strategies, American Scientist, vol. 62, no. 6, pp. 650–659.
 • McCann, Stewart J. H. (1991): Threat, Authoritarianism, and the Power of U.S. Presidents: New Threat and Power Measures, Journal of Psychology, vol. 125, no. 2, pp. 237–240.
 • McCann, Stewart J. H.; Stewin, Leonard (1984): Environmental Threat and Parapsychological Contributions to the Psychological Literature, Journal of Social Psychology, vol. 122, pp. 227–235.
 • McCann, Stewart J. H.; Stewin, Leonard (1987): Threat, Authoritarianism, and the Power of U.S. Presidents, Journal of Psychology, vol. 121, no. 2, pp. 149–157.
 • McCann, Stewart J. H.; Stewin, Leonard (1990): Good and Bad Years: An Index of American Social, Economic, and Political Threat (1920–1986), Journal of Psychology, vol. 124, no. 6, pp. 601–617.
 • McCombs, Maxwell E. (1993): The Evolution of Agenda-Setting Research: Twenty-Five Years in the Marketplace of Ideas, Journal of Communication, vol. 43, no. 2, p. 58.
 • McDougall, William (1908): An Introduction to Social Psychology, London: Methuen & Co.
 • McDougall, William (1921): The Group Mind, Cambridge University Press.
 • McKinney, David W., Jr. (1973): The Authoritarian Personality Studies: An Inquiry into the Failure of Social Science Research to Produce Demonstrable Knowledge, (Studies in the Social Sciences, vol. 8) The Hague: Mouton.
 • McManus, John (1995): A Market-Based Model of News Production, Communication Theory, vol. 5, no. 4, p. 301.
 • Mead, Margaret (1949): Male and Female: A Study of the Sexes in a Changing World, New York: William Morrow & Co.
 • Mead, Margaret (1964): Continuities in Cultural Evolution, New Haven: Yale University Press.
 • Mealey, Linda (1985): The Relationship between Social Status and Biological Success: A Case Study of the Mormon Religious Hierarchy, Ethology and Sociobiology, vol. 6, no. 4, pp. 249–257.
 • Meese, Edwin (chairman) (1986): Final Report of the Attorney General’s Commission on Pornography, Washington D.C.: U.S. Department of Justice.
 • Merton, Robert K. (1995): The Thomas Theorem and The Matthew Effect. Social Forces, vol. 74, no. 2, pp. 379–422.
 • Metheny, Eleanor (1968): Movement and Meaning, New York: McGraw-Hill.
 • Meynert, Nikolay Pavlovich (1987): Po vole roka, Sotsiologicheskie Issledovaniya, vol. 14, no. 4, pp. 88–93.
 • Miracle, Andrew W., Jr (1980): School spirit as a ritual by-product: Views from applied anthropology, in: Schwartzman, Helen B. (ed.): Play and Culture, New York: Leisure Press, pp. 98–103.
 • Moore, Francisco B.-G.; Tonsor, Stephen J. (1994): A Simulation of Wright’s Shifting-Balance Process: Migration and the Three Phases, Evolution, vol. 48, no. 1, pp. 69–80.
 • Morris, Desmond (1962): The Biology of Art, London: Methuen & Co.
 • Morris, Desmond (1967): The Naked Ape, London: Corgi Books.
 • Motulsky, A. G. (1968): Human Genetics, Society, and Medicine, Journal of Heredity, vol. 59, p. 329.
 • Mullen, Patrick B. (1972): Modern Legend and Rumor Theory, Journal of the Folklore Institute, vol. 9, no. 2, pp. 95–109.
 • Mundinger, Paul C. (1980): Animal Cultures and a General Theory of Cultural Evolution, Ethology and Sociobiology, vol. 1, no. 3, pp. 183–223.
 • Murdock, George Peter (1956): How Culture Changes, in: Shapiro, Harry L. (ed.): Man, Culture, and Society, NY: Oxford University Press, pp. 247–260.
 • Nathan, Debbie; Snedeker, Michael (1995): Satan’s silence: Ritual abuse and the making of a modern American witch hunt, New York: Basic Books.
 • Nelson, Barbara J. (1984): Making an Issue of Child Abuse: Political Agenda Setting for Social Problems, University of Chicago Press.
 • Nelson, Richard R.: Winter, Sidney G. (1982): An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge, Massachusetts: Belknap.
 • Nesse, Randolph M.; Lioyd, Alan T. (1992): The Evolution of Psychodynamic Mechanisms, in: Barkow, Jerome H.; Cosmides, Leda; Tooby, John (eds.): The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, New York: Oxford University Press, pp. 601–624.
 • Nixon, Howard L. (1982): Idealized Functions of Sport: Religious and Political Socialization through Sport, Journal of Sport and Social Issues, vol. 6, no. 1, pp. 1–11.
 • Norbeck, Edward (1977): The Study of Play: Johan Huizinga and Modern Anthropology, in: Lancy, David F.; Tindall, B. Allan (eds.): The Study of Play: Problems and Prospects, New York: Leisure Press, pp. 13–22.
 • Oakley, Fredericka B.; Reynolds, Peter C. (1977): Differing Responses to Social Play Deprivation in two Species of Macaque, in: Lancy, David F.; Tindall, B. A. (eds.): The Study of Play: Problems and Prospects, New York: Leisure Press, pp. 190–198.
 • Opler, Morris E. (1965): Cultural Dynamics and Evolutionary Theory, in: Barringer, H. R., et al. (eds.): Social Change in Developing Areas, Cambridge, Massachusetts: Schenkman. pp. 68–96.
 • Orians, Gordon H.; Heerwagen, Judith H. (1992): Evolved Responses to Landscapes, in: Barkow, Jerome H.; Cosmides, Leda; Tooby, John (eds.): The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, New York: Oxford University Press, pp. 555–579.
 • Ormrod, Richard K. (1992): Adaptation and Cultural Diffusion, Journal of Geography, vol. 91, no. 6, pp. 258–262.
 • Otterbein, Keith F. (1970): The Evolution of War: A cross-cultural study, New Haven: Human Relations Area Files.
 • Padgett, Vernon R; Jorgenson, Dale O. (1982): Superstition and Economic Threat: Germany, 1918–1940, Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 8, no. 4, pp. 736–741.
 • Pan, Zhongdang; Kosicki, Gerald M. (1993): Framing Analysis: An Approach to News Discourse, Political Communication, vol. 10, no. 1, pp. 55–75.
 • Parijs, Philippe van (1981): Evolutionary Explanation in the Social Sciences: An Emerging Paradigm, New Jersey: Rowman and Littlefield.
 • Parsons, Talcott (1966): Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Percival, R. S. (1994): Dawkins and Incurable Mind Viruses? Memes, Rationality and Evolution, Journal of Social and Evolutionary Systems, vol. 17, no. 3, pp. 243–286.
 • Peters, Robert Henry (1976): Tautology in evolution and ecology, The American Naturalist, vol. 110, no. 971, p. 1.
 • Piaget, Jean (1945): La formation du symbole chez i’enfant, Neuchatel: Delachaux & Niestlé, English translation: Play, dreams and imitation in childhood, London, 1967.
 • Pocklington, Richard; Best, Michael L. (1997): Cultural Evolution and Units of Selection in Replicating Text, Journal of Theoretical Biology, vol. 188. no. 1, pp. 79–87.
 • Popov, V. A. (ed.) (1987): Rok: Muzyka? Subkul’tura? Stil’ zhizni? Sotsiologicheskie Issledovaniya, vol. 14, no. 6, pp. 29–51.
 • Popper, Karl R. (1972): Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, Oxford: Clarendon.
 • Prescott, James W. (1975): Body Pleasure and the Origins of Violence, The Futurist, April 1975, pp. 64–74; Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 31, November 1975, pp. 10–20.
 • Price, If (1995); Organizational Memetics? Organizational Learning as a Selection Process, Management Learning, vol. 26, no. 3, pp. 299–318.
 • Pritchard, David; Hughes, Karen D. (1997): Patterns of Deviance in Crime News, Journal of Communication, vol. 47, no. 3, p. 49.
 • Pulliam, H. Ronald; Dunford, Christopher (1980): Programmed to learn: An essay on the evolution of culture, New York: Columbia University Press.
 • Rácz, József G.; Zétényi, Zoltan (1994): Rock Concerts in Hungary in the 1980s, International Sociology, vol. 9, no. 1, pp. 43–53.
 • Radcliffe-Brown, Alfred R. (1948): A natural science of society, Chicago.
 • Radcliffe-Brown, Alfred R. (1952): Structure and Function in Primitive Society, Great Britain.
 • Rambo, A. Terry (1991): The Study of Cultural Evolution, In: Rambo, A. Terry; Gillogly, Kathleen (eds.): Profiles in Cultural Evolution: Papers from a Conference in Honor of Elman R. Service, Ann Arbor, Michigan: Museum of Anthropology (Anthropological Papers, No. 85), pp. 23–109.
 • Reich, Wilhelm (1933): Die Massepsychologie des Faschismus, Copenhagen: Sexpol Verlag, Revised ed.: The Mass Psychology of Fascism, New York: Orgone Institute Press, 1943; New York: Farrar, Strauss & Giroux, 1970.
 • Reilly, Mary (1974a): Defining a Cobweb, in: Reilly (1974b), pp. 57–116.
 • Reilly, Mary (ed.) (1974b): Play as Exploratory Learning: Studies of Curiosity Behavior, Beverly Hills: Sage.
 • Reynolds, Vernon; Falger, Vincent; Vine, Ian (eds.) (1987): The Sociobiology of Ethnocentrism: Evolutionary Dimensions of Xenophobia, Discrimination, Racism and Nationalism, London: Croom Helm.
 • Richerson, P. J.; Boyd, R. (1989): The Role of Evolved Predispositions in Cultural Evolution, Ethology and Sociobiology, vol. 10, no. 1–3, pp. 195–219.
 • Richman, Marjorie L.; Schmeidler, Gertrude R. (1955): Changes in a Folk Dance Accompanying Cultural Change, Journal of Social Psychology, vol. 42, pp. 333–336.
 • Rindos, David (1985): Darwinian Selection, Symbolic Variation, and the Evolution of Culture, Current Anthropology, vol. 26, no. 1, p. 65.
 • Rindos. David (1986): The Evolution of the Capacity for Culture: Sociobiology, Structuralism, and Cultural Selectionism, Current Anthropology, vol. 27, no. 4, p. 315.
 • Riordan, James (1974): Soviet Sport and Soviet Foreign Policy, Soviet Studies, vol. 26, no. 3, pp. 322–343.
 • Riordan, James (1982): Sport and communism: on the example of the USSR, in: Hargreaves, Jennifer (ed.): Sport, culture and ideology, London: Routledge & Kegan Paul, pp. 213–231.
 • Roberts, Helene E. (1977): The Exquisite Slave: The Role of Clothes in the Making of the Victorian Woman, Signs, vol. 2, no. 3, pp. 554–579.
 • Roberts, John M.; Arth, Malcolm J.; Bush, Robert R. (1959): Games in Culture, American Anthropologist, vol. 61, pp. 597–605.
 • Roberts, John M.; Sutton-Smith, Brian (1962): Child Training and Game Involvement, Ethnology, vol. 1, no. 2, pp. 166–185, Reprinted in: Loy, John W. Jr.; Kenyon, Gerald S. (eds.): Sport, culture and society, Toronto: Macmillan, 1969, pp. 116–136.
 • Roberts, John M.; Sutton-Smith, Brian (1966): Cross-Cultural Correlates of Games of Chance, Behavior Science Notes, vol. 1, no. 3, pp. 131–144.
 • Robins, David (1982): Sport and Youth Culture, in: Hargreaves, Jennifer (ed.): Sport, culture and ideology, London: Routledge & Kegan Paul, pp. 136–151.
 • Robinson, Christine Emilie (1978): The Uses of Order and Disorder in Play: An Analysis of Vietnamese Refugee Children’s Play,in: Salter, Michael A. (ed.): Play: Anthropological Perspectives, New York: Leisure Press, pp. 137–145.
 • Rogers, Alan R. (1988): Does Biology Constrain Culture? American Anthropologist, vol. 90. no. 4, pp. 829–831.
 • Rogers, Alan R. (1990): Evolutionary Economics of Human Reproduction, Ethology and Sociobiology, vol. 11, no. 6, pp. 479–495.
 • Rogers, Everett M. (1983): Diffusion of Innovations, 3rd ed., New York: Free Press (Orig. 1962).
 • Rosen, Wilhelm von (1988): Sodomy in Early Modern Denmark: A Crime without Victims, Journal of Homosexuality, vol. 16, no. 1/2, pp. 177–204.
 • Rosen, Wilhelm von (1993): Månens KulØr: Studier i dansk bØssehistorie 1628–1912, Copenhagen: Rhodos.
 • Rosenberg, Charles E. (1973): Sexuality, Class and Role in 19th-Century America, American Quarterly, vol. 25, no. 2, pp. 131–153.
 • Rosenberg, Michael (1990): The Mother of Invention: Evolutionary Theory, Terntoriality, and the Origins of Agriculture, American Anthropologist, vol. 92. no. 2. pp. 399–415.
 • Rosenblatt, Paul C. (1964): Origins and effects of group ethnocentrism and nationalism, Journal of Conflict Resolution, vol. 8, no. 2, pp. 131–146.
 • Rosenstiel, Annette (1977): The Role of Traditional Games in the Process of Socialization among the Motu of Papua New Guinea, in: Lancy, David F.; Tindall, B. A. (eds.): The Study of Play: Problems and Prospects, New York; Leisure Press, pp. 64–70.
 • Rosnow, Ralph L.; Fine, Gary Alan (1976): Rumor and Gossip: The Social Psychology of Hearsay, New York: Elsevier.
 • Ross, Marc Howard (1985): Internal and External Conflict and Violence, Journal of Conflict Resolution, vol. 29, no. 4, pp. 547–579.
 • Ruse, Michael (1974): Cultural Evolution, Theory and Decision, vol. 5, p. 413.
 • Rushkoff, Douglas (1994): Media Virus, New York: Ballantine.
 • Rushton, J. Philippe (1987): Toward a Theory of Human Multiple Birthing: Sociobiology and r/k Reproductive Strategies, Acta Geneticae Medicae et Gemellolgia, vol. 36, pp. 289–296.
 • Russell, C.; Russell, W. M. S. (1982–1992): Cultural Evolution, 1: Culture, Culture Transmission and Culture Change, Social Biology and Human Affairs, vol. 47, no. 1, 1982, pp. 17–38; Cultural Evolution, 2: Cultural Selection, Social Biology and Human Affairs, vol. 47, no. 2, 1982, pp. 1–17; Cultural Evolution, 3: The Difference between Cultures, Social Biology and Human Affairs, vol. 48, no. 2, 1983, pp. 135–151; Cultural Evolution, 4: The Similarities between Cultures, Social Biology and Human Affairs, vol. 49, no. 2, 1984, pp. 64–80; Cultural Evolution, 5: The Transmission of Stress Culture, Social Biology and Human Affairs, vol. 51, no. 1, 1986, pp. 47–59; Cultural Evolution, 6 The Content of Stress Culture, Social Biology and Human Affairs, vol. 51, no. 2, 1986, pp. 60–75; Cultural Evolution, 7: Progress, Creativity and Renaissance, Social Biology and Human Affairs, vol. 52, no. 2, 1987, pp. 101–124; Cultural Evolution, 8: Athens and Florence, Social Biology and Human Affairs, vol. 54, no. 1, 1989, pp. 20–37; Cultural Evolution, 9: The Analogy between Organic and Cultural Evolution, Social Biology and Human Affairs, vol. 55, no. 2, 1990, pp. 53–66; Cultural Evolution, 10: Classified Bibliography, Social Biology and Human Affairs, vol. 57, no. 1-2, 1992, pp. 63–72.
 • Russell, C.; Russell, W. M. S. (1990): Cultural Evolution of Behaviour, Netherlands Journal of Zoology, vol. 40, no. 4, pp. 745–762.
 • Rust, Frances (1969): Dance in Society: An analysis of the relationship between the social dance and society in England from the Middle Ages to the Present Day, London: Routledge & Kegan Paul.
 • Ruyle, Eugene E. (1973): Genetic and Cultural Pools: Some Suggestions for a Unified Theory of Biocultural Evolution, Human Ecology, vol. 1, no. 3, p. 201.
 • Ruyle, Eugene E.; et al. (1977): The Adaptive Significance of Cultural Behavior: Comments and Reply, Human Ecology, vol. 5, no. 1, pp. 49–68.
 • Sachs, Kurt (1933): Eine Weltgeschichte des Tanzes, Berlin: D. Reimer. English translation: See Sachs (1937, 1963).
 • Sachs, Curt (1937, 1963): World History of the Dance, New York: W. W. Norton & Co (page numbers refer to the 1963 edition).
 • Sack, Hans-Gerhard (1988): The Relationship between Sport Involvement and Life-style in Youth Cultures, International Review for the Sociology of Sport, vol. 23, no. 3, pp. 213–232.
 • Sahlins, Marshal D. (1960): Evolution: Specific and General, in: Marshal D. Sahlins; Elman R. Service (eds.): Evolution and Culture, Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Sahlins, Marshal D.; Service, Elman R. (eds.) (1960): Evolution and Culture, Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Sahlins, Marshal D. (1976): The Use and Abuse of Biology: An Anthropological Critique of Sociobiology, Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Sales, Stephen M. (1972): Economic, Threat as a Determinant of Conversion Rates in Authoritarian and Nonauthoritarian Churches, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 23, no. 3, pp. 420–428.
 • Sales, Stephen M. (1973): Threat as a Factor in Authoritarianism: An Analysis of Archival Data, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 28, no. 1, pp. 44–57.
 • Samson, Ross (1990): The Rise and Fall of Tower-Houses in Post-Reformation Scotland, in: Samson, Ross (ed.): The Social Archaeology of Houses, Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 197–243.
 • Samuels, Michael L. (1982): POPREG, I: A Simulation of Population Regulation Among the Maring of New Guinea, Human Ecology, vol. 10, no. 1, pp. 1–45.
 • Sarkitov, Nikolay Dautovich (1987): Ot “khard-roka” k “khévi-metallu”: éffekt oglupleniya, Sotsiologicheskie Issledovaniya, vol. 14, no. 4, pp. 93–94.
 • Sasson, Theodore (1995): Crime Talk: How Citizens Construct a Social Problem, New York: Aldine de Gruyter.
 • Schallberger, Pirmin (1980): Herbert Spencers Theorie der sozialen Evolution und ihre Bedeutung innerhalb der theoretischen Sozioiogie, Zürich: ADAG. (Dissertation).
 • Scheller, Robert W (1982): Imperial themes in art and literature of the early French Renaissance: the period of Charles VII. Simiolus, vol. 12 (1981-82), no. 1, pp. 5–69.
 • Schenk, Brigitte (1982): The Phylogeny of Art: Aspects of the Development of Prehistoric Art, in: Koch, Walter A. (ed.): Semiogenesis: Essays on the Analysis of the Genesis of Language, Art, and Literature, Kultur und Evolution, vol. 1. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang.
 • Schmid, Michael (1981): Struktur und Selektion: Emile Durkheim und Max Weber als Theoretiker struktureller Selektion, Zeitschrift für Sozioiogie, vol. 10, no. 1, pp. 17–37.
 • Schmid, Michael (1987): Collective Action and the Selection of Rules, Some Notes on the Evolutionary Paradigm in Social Theory, in: Schmid, Michael; Wuketits, Franz M. (eds.): Evolutionary theory in social science, Dordrecht: D. Reidel, pp. 79–100.
 • Schmidt, Gunter (1989): Sexual Permissiveness in Western Societies: Rootes and Course of Development, Nordisk Sexologi, vol. 7. no. 4, pp. 225–234.
 • Schoeneman, Thomas J. (1975): The Witch Hunt as a Culture Change Phenomenon, Ethos (Berkeley), vol. 3, no. 4, p. 529.
 • Seagoe, May V. (1970): Children’s Play as an Indicator of Cross-Cultural and Intra-Cultural Differences, in: Lüschen, Günther (ed.): The Cross-Cultural Analysis of Sport and Games, Champaign, Illinois: Stipes, pp. 132–137.
 • Sennett, Richard (1974): The Fall of Public Man, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Shepher, Joseph (1971): Mate Selection Among Second Generation Kibbutz Adolescents and Adults: Incest Avoidance and Negative Imprinting, Archives of Sexual Behavior, vol. 1, no. 4, pp. 293–307.
 • Shibutani, Tamotsu (1966): Improvised news: A sociological study of rumor, Indianapolis: Bobbs-Merrill.
 • Shields, Stephaine A.; Harriman. Robert E.: (1984): Fear of Male Homosexuality: Cardiac Responses of Low and High Homonegative Males, Journal of Homosexuality, vol. 10. no. 1/2, pp. 53–67.
 • Shoemaker. Pamela J. (1996): Hardwired for News: Using Biological and Cultural Evolution to Explain the Surveillance Function, Journal of Communication, vol. 46. no. 3. p. 32.
 • Sibley, Richard (1988): Sport et Classes Sociales en Angleterre: Football, Rugby et Cricket, in: Atherton. J.; Sibley. R. (eds.): Le Sport en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis: Faits, Signes et Metaphores. Nancy: Presses Universitaires de Nancy, pp. 51–61.
 • Silverman, Irwin (1990): The r/k Theory of Human Individual Differences: Scientific and Social Issues, Ethology and Sociobiology, vol. 11, p. 1.
 • Simon, Herbert A. (1990): A Mechanism for Social Selection and Successful Altruism, Science, vol. 250, no. 4988, pp. 1665–1668.
 • Simon, William; Gagnon, John H. (1984): Sexual Scripts, Society, vol. 22, no. 1, pp. 53–60.
 • Simonton, Dean Keith (1977): Women’s Fashions and War: A Quantitative Comment, Social Behavior and Personality, vol. 5, no. 2, pp. 285–288.
 • Singer, Eleanor; Endreny, Phyllis M. (1993): Reporting on Risk: How the Mass Media Portray Accidents, Diseases, Disasters, and other Hazards, New York: Russell Sage.
 • Sipes, Richard (1973): War, Sports and Aggression: An Empirical Test of Two Rival Theories, American Anthropologist, vol. 75, no. 1, pp. 64–86.
 • Sipes. Richard (1975): War. Combative Sports, and Aggression: A Preliminary Causal Model of Cultural Patterning, in: Nettleship, Martin A.; Dalegivens, R.; Nettleship, Anderson (eds.): War, Its Causes and Correlates, The Hague: Mouton, pp. 749–764.
 • Slater, P. J. B.; Williams; J. M. (1994): Bird Song Learning: A Model of Cultural Transmission? in: Gardner. R. A.; et al. (eds.:) The Ethological Roots of Culture (NATO ASI Series D, vol. 78). Dordrecht: Kluwer, pp. 95–106.
 • Smith, J. Maynard; Warren, N. (1982): Models of Cultural and Genetic Change, Evolution, vol. 36, no. 3, pp. 620–627.
 • Smith, P. K.; Syddall, Susan (1978): Play and Non-Play Tutoring in Pre-School Children: Is it Play or Tutoring which Matters? British Journal of Educational Psychology, vol. 48, no. 3, pp. 315–325.
 • Sniegowski, P. D.; Lenski, R. E. (1995): Mutation and Adaptation: The Directed Mutation Controversy in Evolutionary Perspective, Annual Review of Ecology and Systematics, vol. 26, pp. 553–578.
 • Snyder, Allegra Fuller (1974): The Dance Symbol, in: Comstock, Tamara (ed.): New Dimensions in Dance Research: Anthropology and Dance: The American Indian, The Proceedings of the Third Conference on Research in Dance, CORD Research Annual VI, New York: Committee on Research in Dance.
 • Somit, Albert; Peterson, Steven A. (eds.) (1992): The Dynamics of Evolution: The Punctuated Equilibrium Debate in the Natural and Social Sciences, Itacha: Cornell University Press.
 • Soothill, Keith; Walby, Sylvia (1991): Sex crime in the news, London: Routledge.
 • Speel, Hans-Cees (1997): A Memetic Analysis of Policy Making, Journal of Memetics: Evolutionary Models of Information Transmission, vol. 1, no. 2. http://www.cpm.mmu.ac.uk/jom-emit/1997/vol1/speel_h-c.html.
 • Speel, Hans-Cees; Benzon, William (1997): Speel and Benzon on Wiliam Benzon’s “Culture as an Evolutionary Arena”. Published in vol. 19, no. 4 of the Journal, Journal of Social and Evolutionary Systems, vol. 20, no. 3, pp. 309–322.
 • Spencer, Charles S (1998): A Mathematical Model of Primary State Formation, Cultural Dynamics, vol. 10, no. 1, pp. 5–20.
 • Spencer, Herbert (1852): A Theory of Population Deduced from the General Law of Animal Fertility, Westminster Review, April, Excerpts reprinted in: Spencer [1972].
 • Spencer, Herbert (1857): Progress: Its Law and Cause, Reprinted in: Spencer [1972].
 • Spencer, Herbert (1862): First Principles, London: Williams & Norgate, p. 438, Reprinted in: Spencer, [1972], p. 72.
 • Spencer, Herbert (1873): The Study of Sociology, London: Wiliams & Norgate, pp. 192–199, Reprinted in Spencer, [1972], pp. 167–174.
 • Spencer, Herbert (1876): Principles of Sociology, vol. I., Williams & Norgate, Reprinted by S. Andreski: London: Macmillan, 1969.
 • Spencer, Herbert (1893): Principles of Sociology, vol. II., Williams & Norgate, Reprinted by S. Andreski: London: Macmillan, 1969.
 • Spencer, Herbert (1896): Principles of Sociology, vol. III., Williams & Norgate, Reprinted by S. Andreski: London: Macmillan, 1969.
 • Spencer, Herbert [1972]: On Social Evolution, Selected Writings, Edited by J. D. Y. Peel, Chicago: University of Chicago Press.
 • Spencer, Paul (ed.) (1985): Society and the dance: The social anthropology of process and performance, Cambridge University Press.
 • Sperber, Dan (1990): The epidemiology of beliefs, in: Fraser, Colin; Gaskell, George (eds.): The Social Psychological Study of Widespread Beliefs, Oxford: Clarendon, p. 25.
 • Sperber, Dan (1996): Explaining Culture: A Naturalistic Approach, Oxford: Blackwell.
 • Squire, Geoffrey (1974): Dress and Society 1560–1970, New York: The Viking Press.
 • Stanford, Craig B. (1992): Costs and benefits of allomothering in wild capped langurs (Presbytis pileata), Behavioral Ecology and Sociobiology, vol. 30, no. 1, pp. 29–34.
 • Stearns, Stephen C. (1992): The Evolution of Life Histories, Oxford: Oxford University Press.
 • Steinberg, Arthur; Wylie, Jonathan (1990): Counterfeiting Nature: Artistic Innovation and Cultural Crisis in Renaissance Venice, Comparative Studies in Society and History, vol. 32, no, 1, pp. 54–88.
 • Stephen, Leslie (1882): The Science of Ethics, London: Smith, Elder, & Co., pp. 120–131.
 • Steward, Julian H. (1955): Theory of Culture Change, Illinois: University of Illinois Press.
 • Stinchcombe, Arthur L., et al. (1980): Crime and Punishment: Changing Attitudes in America, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Stocking, George W., Jr. (ed.) (1974): A Franz Boas Reader: The Shaping of American Anthropology; 1883–1911, Chicago: University of Chicago Press.
 • Stokvis, R. (1989): De populariteit van sporten, Amsterdams Sociologist Tijdschrift, vol. 15, no. 4, pp. 673–696.
 • Storey, Kim Susan (1977): Field Study: Children’s Play in Bali, in: Lancy, David F.; Tindall, B. A. (eds.): The Study of Play: Problems and Prospects, New York: Leisure Press, pp. 78–84.
 • Strauss, Anselm (1993): Cultural Evolution: An Interactionist Perspective, International Sociology, vol. 8, no. 4, pp. 493–495.
 • Stuart-Fox, Martin (1986): The unit of replication in socio-cultural evolution, Journal of Social and Biological Structures, vol. 9, no. 1, p. 67–89.
 • Sumner, William Graham; Keller, Albert Galloway (1927): The Science of Society (4 volumes). New Haven: Yale University Press, vol. 2, p. 1479.
 • Sutton-Smith, Brian; Roberts, John M. (1970): The Cross-Cultural and Psychological Study of Games, in: Lüschen, Günther (ed.): The Cross-Cultural Analysis of Sport and Games, Champaign, Illinois: Stipes, pp. 100–108.
 • Sutton-Smith, Brian; Roberts, John M.; Kozelka, Robert M. (1963): Game Involvement in Adults, Journal of Social Psychology, vol. 60, pp. 15–30, Reprinted in: Loy, John W. Jr.; Kenyon, Gerald S. (eds.): Sport, culture and society, Toronto: Macmillan, 1969, pp. 244–258.
 • Sutton-Smith, Brian; Rosenberg, B. G. (1961): Sixty Years of Historical Change in the Game Preferences of American Children, The Journal of American Folklore, vol. 74, pp. 17–46; Reprinted in: Herron, R. E.; Sutton-Smith, B (eds.): Child’s Play, New York: John Wiley & Sons, 1971, pp. 18–50.
 • Sylva, Kathy (1977): Play and Learning, in: Tizard, Barbara; Harvey, David (eds.): Biology of Play. (Clinics in Developmental Medicine, vol. 62) London: William Heinemann, pp. 59–73.
 • Takahasi, Kiyosi (1998): Evolution of Transmission Bias in Cultural Inheritance, Journal of Theoretical Biology, vol. 190, no. 2, pp. 147–159.
 • Tanaka, Ichirou (1989): Variability in the Development of Mother-infant Relationships Among Free-ranging Japanese Macaques, Primates, vol. 30, no. 4, pp. 477–491.
 • Tarde, Gabriel (1890): Les lois de r’imitation, Paris, Reprinted in: Tarde [1969].
 • Tarde, Gabriel (1898): Les lois sociales. Esquisse d’une sodologie, Paris, Reprinted in: Tarde [1969].
 • Tarde, Gabriel (1902): Psychologie ėconomique, Paris: Alcan, vol. 1, Reprinted in: Tarde [1969].
 • Tarde, Gabriel (1969): On Communication and Social Influence, Selected Papers, Edited and with an Introduction by Terry N. Clark, Chicago: University of Chicago Press.
 • Taylor, Douglas R.; Aarssen, Lonnie W.; Loehle, Craig (1990): On the relationship between r/k selection and environmental carrying capacity: a new habitat templet for plant life history strategies, Oikos, vol. 58, no. 2, p. 239.
 • Thistlewood, David (1986): Social Significance in British Art Education 1850–1950, Journal of Aesthetic Education, vol. 20, no. 1, pp. 71–83.
 • Thomas, William I.; Thomas, Dorothy S. (1938): The Child in America: Behavior Problems and Programs, New York: Alfred A Knopf.
 • Tiger, Lionel (1969): Men in Groups, London: Thomas Nelson & Sons.
 • Tooby, John; Cosmides, Leda (1989): Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, Part I: Theoretical Considerations, Ethology and Sociobiology, vol. 10, no. 1–3, pp. 29–49.
 • Toohey, Jack V. (1982): Popular Music and Social Values, Journal of School Health, vol. 52, no. 10, pp. 582–585.
 • Toulmin, Stephen (1972): Human Understanding, vol. I. Oxford: Clarendon.
 • Townshend, Philip (1980): Games of strategy: A new look at correlates and cross-cultural methods, in: Schwartzman, Helen B. (ed.): Play and Culture, New York: Leisure Press, pp. 217–225.
 • Trawick-Smith, Jeffrey (1989): Play is Not Learning: A Critical Review of the Literature, Child & Youth Care Quarterly, vol. 18, no. 3, pp. 161–170.
 • Trivers, Robert L. (1971): The Evolution of Reciprocal Altruism, Quarterly Review of Biology, vol. 46, p. 35.
 • Troedsson, Carl Birger (1964): Architecture, Urbanism and Socio-Political Developments in our Western Civilization, Göteborg: Chalmers Tekniska Högskolas Handlinger (Transactions of Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, no. 283).
 • Tylor, Edward B. (1865): Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization, London: John Murray.
 • Tylor, Edward B. (1871): Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom, London: John Murray.
 • Tylor, Edward B. (1873): Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom, Second edition, London: John Murray.
 • Ussel, Jos van (1970): Sexualunterdrückung: Geschichte der Sexualfeindschaft, Hamburg: Rowohlt.
 • Ussel, Jos van (1975): Intimiteit, Deventer: van Loghum Slaterus, German translation: Intimität, Giessen: Focus 1979.
 • Valente, Thomas W. (1993): Diffusion of Innovations and Policy Decision-Making, Journal of Communication, vol. 43, no. 1, p. 30.
 • Vandenberg, Brian (1981): Play: Dormant Issues and New Perspectives, Human Development, vol. 24, no. 6, pp. 357–365.
 • Veblen, Thorstein (1899): The Theory of the Leisure Class, London.
 • Vehrencamp, Sandra L. (1983): A Model for the Evolution of Despotic Versus Egalitarian Societies, Animal Behaviour, vol. 31, no. 3, pp. 667–682.
 • Visser, Max (1994): Policy Voting, Projection, and Persuasion: An Application of Balance Theory to Electorial Behavior, Political Psychology, vol. 15, no. 4, p. 699.
 • Vokey, John R; Read, J. Don (1985): Subliminal Messages: Between the Devil and the Media, American Psychologist, vol. 40, no. 11, pp. 1231–1239.
 • Wagner, Eric A. (1988): Sport in Revolutionary Societies: Cuba and Nicaragua, in: Arbena, Joseph L. (ed.): Sport and Society in Latin America: Diffusion, Dependency, and the Rise of Mass Culture, New York: Greenwood, pp. 113–136.
 • Wakefield, Hollida; Underwager, Ralph (1988): Accusations of Child Sexual Abuse, Springfield, III.: C. C. Thomas.
 • Walkowitz, Judith R. (1982): Jack the Ripper and the Myth of Male Violence, Feminist Studies, vol. 8, no. 3, p. 543.
 • Wanta, Wayne; Hu, Yu-Wei (1993): The Agenda-Setting Effects of International News Coverage: An Examination of Differing News Frames, International Journal of Public Opinion Research, vol. 5, no. 3, p. 250.
 • Warner, Kenneth E.; Goldenhar, L. M.; McLaughlin, C. G. (1992): Cigarette Advertising and Magazine Coverage of the Hazards of Smoking: A Statistical Analysis, New England Journal of Medicine, vol. 326, no. 5, p. 305.
 • Wasser, S. K.; Starling, A. K. (1986): Reproductive competition among female yellow baboons, in: James G. Else; Phyllis C. Lee (eds.): Primate ontogeny; cognition and social behaviour, Selected Proceedings of the Tenth Congress of the International Primatological Society, Nairobi 1984, vol. 3. Cambridge University Press, p. 343.
 • Watanabe, Kunio (1994): Precultural Behavior of Japanese Macaques: Longitudinal Studies of the Koshima Troops, in: Gardner, R. A.; et al (eds.:) The Ethological Roots of Culture (NATO ASI Series D, vol. 78). Dordrecht: Kluwer, pp. 81–94.
 • Way, Baldwin M.; Masters, Roger D. (1996): Emotion and Cognition in Political Information-Processing, Journal of Communication, vol. 46, no. 3, p. 48.
 • Weimann, Gabriel; Winn, Conrad (1994): The Theater of Terror: Mass Media and International Terrorism, New York: Longman.
 • Weininger, O. (1978): Play and the Education of the Young Child, Education (Boston), vol. 99, no. 2, pp. 127–135.
 • Weis, William L.; Burke, Chauncey (1986): Media Content and Tobacco Advertising: An Unhealthy Addiction, Journal of Communication, vol. 36, no. 4, p. 58.
 • Weismann, August (1880–82): Studies in the Theory of Descent, trans. R. Meldola, (3 parts), Simpson, Law. (Orig. 1875 Leipzig).
 • Westermarck, Edward (1891): The History of Human Marriage, London: Macmillan. 5th edition (1925) p. 192ff.
 • White, Leslie A. (1949): The Science of Culture. A Study of Man and Civilization, New York: Farrar, Strauss and Cudahy.
 • White, Leslie A. (1959): The Evolution of Culture, New York: McGraw-Hill.
 • White, Leslie A. (1960): Foreword, in: Marshal D. Sahlins and Elman R. Service (eds.): Evolution and Culture, Ann Arbor University of Michigan Press.
 • Whitson, David (1984): Sport and Hegemony: On the Construction of the Dominant Culture, Sociology of Sport Journal, vol. 1, no. 1, pp. 64–78.
 • Williams, B. J (1981): A Critical Review of Models in Sociobiology, Annual Review of Anthropology, vol. 10, p. 163.
 • Williams, Drid (1978): Deep Structures of the Dance, Yearbook of Symbolic Anthropology, vol. 1, pp. 211–230.
 • Williams, G. C. (1966): Adaptation and Natural Selection, Princeton University Press.
 • Williams, G. C. (1985): A Defense of Reductionism in Evolutionary Biology, Oxford Surveys in Evolutionary Biology, vol. 2, p. 1.
 • Williams, Raymond (1981): Culture, London, Fontana.
 • Wilson, David Sloan (1983): The Group Selection Controversy: History and Current Status, Annual Review of Ecology and Systematics, vol. 14, p. 159.
 • Wilson, Edward O. (1975): Sociobiology: The new Synthesis, Cambridge, Massachusetts: Belknap.
 • Wilson, Edward O. (1978): On Human Nature, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
 • Wrangham, Richard W. (1987): Evolution of Social Structure, in: Barbara B. Smuts, et al (eds.): Primate Societies, University of Chicago Press, p. 282.
 • Wynne-Edwards, V. C. (1986): Evolution through Group Selection, Oxford: Blackwell.
 • Yengoyan, Aram A. (1991): Evolutionary Theory in Ethnological Perspectives, in: Rambo, A. Terry; Gillogly, Kathleen (eds.): Profiles in Cultural Evolution: Papers from a Conference in Honor of Elman R. Service, Ann Arbor, Michigan: Museum of Anthropology (Anthropological Papers, No. 85), pp. 3–21.
 • Zouwen, Johannes van der (1997): The validation of sociocybernetic models, Kybernetes, vol. 26, no. 6/7, pp. 848–856.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤